reglement en documenten

Reglement Vertaalwedstrijd Hebreeuws 2021

organisatie

artikel 1

De Vertaalwedstrijd Hebreeuws wordt in nauwe samenwerking georganiseerd door het Juda Palache Instituut (Universiteit van Amsterdam) en studievereniging Sechel te Amsterdam

doel

artikel 2

De Vertaalwedstrijd Hebreeuws kent een tweeledig doel:

  1. Enthousiasmeren van afgestudeerden Hebreeuws, en een ieder met vergelijkbare kennis van het Hebreeuws, voor het vertalen van Hebreeuwstalige literatuur naar het Nederlands;
  2. Creëren van een nieuwe groep vertalers Hebreeuws-Nederlands, zodat een aanzienlijk deel van de omvangrijke hedendaagse Hebreeuwse literatuur beschikbaar blijft voor het Nederlandse taalgebied.


deelnemers
artikel 3
Deelname staat open voor een ieder die meent voldoende kennis van Hebreeuws te hebben, uitgezonderd professionele vertalers van poezie. 

artikel 4
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan akkoord te gaan.

artikel 5
Bloed- en aanverwanten van juryleden en medewerkers van UvA en Crescas zijn van deelname uitgesloten.


vertaalopdracht en inzending
artikel 6
Deelnemers dienen zich voor deze Vertaalwedstrijd in te schrijven op de website www.vertaalwedstrijd.com

artikel 7

De vertaalopdracht bestaat uit het vertalen van een gedicht van Leah Goldberg. De organisatoren maken een keuze uit het oeuvre van Goldberg en publiceren de lijst van de te vertalen gedichten op bovengenoemde website. Via de mail dient de deelnemer het gedicht van zijn/haar keuze te vermelden.

artikel 8

De inschrijving, inclusief keuze van het gedicht, moet vóór 1 juli 2021, 23.59 uur zijn afgerond.

artikel 9

De inzending, de Nederlandse vertaling van het gekozen gedicht, dient per e-mail te worden gestuurd aan vertaalwedstrijdhebreeuws@gmail.com vóór 1 juli 2021, 23.59 uur. 

Het email-bericht dient als volgt te worden opgesteld:

  • in de onderwerpregel vermelden: ‘Vertaalwedstrijd 2021’
  • in de e-mail vermelden: volledige voor- en achternaam van de auteur, adres, postcode en plaats, telefoonnummer en email-adres
  • de vertaling, een Word of PDF-document, als bijlage toevoegen.

artikel 10
Deelnemers aan de Vertaalwedstrijd ontvangen een bevestiging van de ontvangst van hun inzending. 

jurering
artikel 11
De organisatoren benoemen een jury. De beoordelingen en beslissingen van de jury zijn bindend. Over beslissingen van de jury wordt niet gecorrespondeerd.

artikel 12
De inzendingen worden door de jury beoordeeld op:

  • overdracht van poëzie in de vertaling
  • juiste manier van vertalen (blijft de vertaling voldoende bij de brontekst?)
  • Nederlands taalgebruik


artikel 13
De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de vertalingen het advies van externe deskundigen in te winnen.

artikel 14
De jury en de organisatoren hebben het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de prijs niet uit te reiken.

prijzen
artikel 15
De winnaars van de Vertaalwedstrijd ontvangen:

1e prijs: Boek, publicatie en geldbedrag ad 250, 

2e prijs: Boek, publicatie en geldbedrag ad 150 euro

3e prijs: Boek, publicatie en geldbedrag ad 100 euro


rechten
artikel 16
De organisatoren verkrijgen het alleenrecht de ingezonden vertalingen te gebruiken voor publicaties, uiteraard met vermelding van de bron. De inzender vrijwaart de organisatoren voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.


slotbepaling
artikel 17
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.